Regulamin cmentarza parafialnego

               Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych
oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego kościół otacza
go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.
               Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca
 oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza
 się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie 

  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
              Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29,
poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się, co następuje.
                                                                   §1
              Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej 

Parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Cielczy, z siedzibą przy ul. Szkolnej 11, zwanej dalej 

Parafią.
                                                                   §2
1.   Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
2.   Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Biurze Parafialnym/Kancelarii 

        Parafialnej.  Biuro/Kancelaria Parafialna czynna jest w dni powszednie po mszy
      św. wieczornej.
                                                                   §3
1.   Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp.

        Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia

        7.12.2001 r. § 6 pkt. 1).
2.   Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, 

        spoczywa na osobie dysponującej grobem.
3.   Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
4.   Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
5.   Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk 

        żywiołowych.
6.   Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
7.   Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęcia na terenie Cmentarza

        nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.
                                                                  §4
             Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną
 w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
                                                                  §5
1.   Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody 

        Administratora Cmentarza.
2.   Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych
      oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Administrator cmentarza.
3.   Administrator cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, pkt. 2 osobom lub firmom 

        zewnętrznym.
4.   Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do 

       innego grobu, budowa grobowca (pieczary), budowa nowego pomnika,
     remont pomnika, budowa chodnika, posadowienie ławki, posadzenie drzew i krzewów   

       wymagane jest uzyskanie zgody Administratora Cmentarza.
                                                                  §6
1.   Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich 

        zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
2.   Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi 

        miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
3.   Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie
     od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora 

       Cmentarza.
4.   Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będę za nielegalne. Administrator

       Cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia
      do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
5.   Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych
      w wyniku wykonywanych prac.
6.   Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio 

        na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia 

        folią lub plandeką.
7.   Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą 

        być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty - na jej koszt.
8.   Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników 

        ustawionych na Cmentarzu.
9.   Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i 

         przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
10. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego 

        wydania.
11. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie,  

       do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
12. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich 

        zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
13. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są 

        za nielegalne.
14. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu 

       albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego 

        pełnomocnictwa lub umowy.
15. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic

        powierzchni  grobu.
                                                                     §7
                                       Na Cmentarzu zabrania się:


1.   zakłócania ciszy, porządku i powagi  miejsca,
2.   zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotów itp.,
3.   przemieszczania nagrobków,
4.   prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego 

        miejsca,
5.   prowadzenia jakichkolwiek działañ reklamowych i marketingowych,
6.   sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
7.   wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
8.   wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
9.   wprowadzania zwierząt,
10. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
11. przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
12. uprawiania żebractwa.
                                                                      §8
            Zarządca Cmentarza osobiście lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza 

   przyjmuje ofiary w szczególności za:

1.   Przydzielenie miejsca pod grób tzw. „placowe” (rezerwacja gruntu/miejsca pod grób, gdzie 

        żadna osoba nie została wcześniej pogrzebana),
2.   Użytkowanie miejsca, czyli tzw. „pokładne” oraz jej przedłużenie po 20 latach,
3.   Zezwolenie na wykonywanie prac remontowych i budowlanych,
4.   Korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych 

        wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku,
5.   Wjazd pojazdów na teren Cmentarza niezwiązany z obsługą pogrzebu,
6.   Zezwolenie na ekshumacje zwłok,
7.   Zmianę dysponenta grobu.
                                                                   §9
1.   Wszelkie ofiary przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza,
      czyli Proboszcza Parafii.
2.   Wszelkie złożone ofiary za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego 

         należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.
3.   Wszelkie ofiary cmentarne wymagają stosownego potwierdzenia pisemnego opatrzonego 

        pieczęcią Parafii.
                                                                  §10
1.   Przez złożenie ofiary za przydzielenie miejsca, tzw. „placowe”, nie nabywa się prawa 

        własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca.
2.   Ofiarę za przydzielenie miejsca („placowe”) składa się corocznie.
3.   Ofiarą za użytkowanie miejsca („pokładne”) składa się okresowo - co 20 lat, lub corocznie 

        w wysokości 1/20 do końca I kwartału.
4.   Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania 

        prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania
      z miejsca i/lub grobu w przyszłości.
5.   Złożone ofiary nie podlegają zwrotowi.
6.   Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentowaæ  

        swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
7.   Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych

       lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste

         innych osób ponosi dysponent.
8.   Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez 

        złożenie ofiary, Zarząd Cmentarza traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania 

        grobu.
9.   Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej ofiary,
      nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd 

        Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym 

        porządku.
10. W przypadku braku dysponenta decyzje dotycz±ce grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
11. Po wygaśnięciu ofiary za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy 

       Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta 

        grobu o terminie wygaśnięcia ofiary 20-letniej.
12. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia ofiary 

        20-letniej.
13. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary 20-letniej nie może przekroczyć 6 – ciu miesięcy 

        kolejnego roku.
14. W przypadku nie wniesienia ofiary w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest 

        przywrócenie prawa do grobu.
15. Po wygaśnięciu ofiary 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest
      do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca.
      Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy,        

          przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu
       lub odszkodowania.
16. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator nie 

         mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki 

         osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
17. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza sią protokół.
18. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu,
      w którym zostały znalezione.
19. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.
                                                                   §11
1.   Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. „placowe” i 

        „pokładne”.
2.   Dysponentem istniejącego juą grobu jest osoba, która uiściła ofiarę za tzw. „pokładne”.
3.   Do dysponowania wolnym miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego 

       Dysponenta  według podanej kolejności:
           a) pozostały małżonek/ka/,
           b) krewni zstępni /dzieci, wnuki, itd./,
          c) krewni wstępni /rodzice, dziadkowie, itd./,
          d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
          e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
4.   Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która 

        będzie dysponować prawem do grobu.
5.   Posiadanie prawa, o którym umowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca 

        osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
6.   Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności 

        wymienionej powyżej.
7.   Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
8.   Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona
      z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.
                                                                    §12
1.   W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca
      lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
2.   Wniesienie ofiary 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w §11, pkt. 3,
      nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę 

        wskazaną.                   
                                                                    §13
1.   Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
2.   W przypadku zrzeczenia się prawa do grobu lub placu, Zarządca Cmentarza podejmuje  

        decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
                                                                    §14
1.   Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
          a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
          b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
          c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
2.   Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty 

        za dzierżawę.
                                                                   §15
1.   Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych 

       dokumentów, w tym:
          a) karty zgonu,
          b) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
                                                                  §16
            Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza,
czyli Proboszcza.
                                                                  §17
           W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
                                                                  §18
           Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej oraz Biurze Cmentarza
.

 

 

STRONY


NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ W KOPII OBRAZU JASNOGÓRSKIEGO
W ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
18 MAJA 2019 – 26 WRZEŚNIA 2020 ROKU
„Z MARYJĄ W NOWE CZASY”

 

Obchody Nawiedzenia


Renowacja misji

Plan nawiedzenia

Trasa przejazdu

Kalendarz prac

Galeria Nawiedzenia
 

Historia kościoła

  •  W rzeczywistości pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1400 roku, kiedy to proboszczem był zakonnik Maciej. Wcześniej, w roku 1421, Olbracht z Cielczy i Pleszewa ufundował w kościele altarię, czyli drugi ołtarz, pod wezwaniem NMP i św. Katarzyny, który poświęcił biskup poznański Andrzej Gosławski. Kościół św. Małgorzaty w Cielczy przechodził burzliwe koleje losu. Po roku 1618 (dokładnej daty nie znamy) kościół stracił samodzielność, stając się filialnym kościoła św. Wojciecha w Wilkowyi. Odtąd proboszczowie wilkowyjscy byli proboszczami cieleckimi, a kościół w Cielczy określano jako "Ecclesia filialis in villa Czelcza" (kościół filialny we wsi Cielcza). W połowie XVII wieku umieszczono w kościele obraz Matki Boskiej Cieleckiej – patronki od gradobicia, wszelkich żywiołów i chorób. Obraz został namalowany przez nieznanego artystę, który na swym dziele pozostawił jedynie datę. W roku 1837 zrujnowany kościół św. Małgorzaty został zlicytowany, a drewno sprzedane za 8 talarów. Od tego czasu, aż do roku 1913, mieszkańcy Cielczy uczęszczali na nabożeństwa do kościoła w Wilkowyi.
  • Nowa świątynia

    W 1912 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła św. Małgorzaty. Projekt świątyni, zbudowanej na planie krzyża greckiego, opracował architekt poznański Stefan Cybichowski. Budowa, według projektu, miała kosztować ponad 60 tysięcy marek. Kościół został konsekrowany przez biskupa poznańskiego, Edwarda Likowskiego, w 1913 roku. Cielcza, po trzech wiekach, znów stała się samodzielną parafią, a mieszkańcy mogą uczęszczać na nabożeństwa do swojego kościoła. Ze starego kościółka pozostał jedynie cudowny obraz Matki Boskiej Cieleckiej. Obok kościoła znajduje się plebania z 1933 r. z portykiem dwukolumnowym i czterospadowym dachem.

  • Pliki źródłowe

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Cielcza