Szkolna 11  +48 509 724 555   kancelaria@parafiacielcza.pl A A A  

Wniosek na ustawienie pomnika POBIERZ


Zapraszamy na nasz cmentarz kliknij tutaj


Regulamin Cmentarza Parafialnego

 1. Cmentarz jest własnością parafia rzymskokatolicka pw. Małgorzaty w Cielczy. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.
 3. Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku oraz podczas: oblodzenia ziemi, ulewy i silnych wiatrów jest zabronione.
 4. W grobie pochowana może być tylko jedna osoba.
 5. Za pochówki na cmentarzu oraz ustawieni każdorazowo pomnika oraz wjazd samochodów, pobierane są opłaty.
 6. Należy uzyskać pisemną zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.; ekshumację zwłok, ustawienie pomnika, remont, naprawę, bądź wymianę płyty, tablicy czy pomnika.
 7. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20.
 8. Osoba przez opłatę za grób nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem. Opłaty za przedłużenie prawa do grobu na kolejny okres należy bez wezwania uiścić do końca ostatniego roku obowiązywania opłaty na minimum 10 lat.
 9. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku prawny opiekun grobu zobowiązany jest zgłosić w biurze parafialnym zamiar kontynuowania opieki i opłacić „pokładne”. Osobie, które mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła obowiązującej opłaty „pokładnego”, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez administratora cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzał grób i utrzymywał go w należytym stanie. /Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” Dz. U. Nr 23 poz. 295 z dnia 2.03.2000r./. Opiekunowie grobów, w których leżą zmarli pochowani przed 01.08.2021 zobowiązani są płacić "media" do czasu wygaśnieńcia opłaconego pokładnego.
 10. Z chwilą likwidacji grobów – jeśli są nagrobki, ich elementy przechodzą na własność parafii jako mienie porzucone.
 11. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu.
 12. Każdy grób musi posiadać przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa.
 13. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać pisemne zezwolenie – wg wzoru pobranego ze strony parafialnej.
 14. Wymiary całkowite nagrobka: pojedynczy 90 na 190 cm; podwójny 180 na 190 cm. Ustawianie zniczy, kwiatów za jego obrębem jest zabronione.
 15. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza na koszt inwestora.
 16. ZABRANIA się;
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi i jednośladowych bez zgody administratora cmentarza,
  – wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
  – samodzielnego sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
  – palenia papierosów i picia alkoholu i hałasowania,
  – stawiania ławek, układania kostki i kamyszków wokół grobów.
 1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.
 2. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub innych przyczyn.
 3. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane przez administratora cmentarza drogą pisemną.

Cielcza, dn. 01.11.2021
proboszcz parafii

Podstawowymi normami prawnymi dla obowiązującego regulaminu są:

 • Ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.10.1972r. w sprawie urządzania cmentarza, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską dnia 28.07.1993r.
 • Statuty Archidiecezji Poznańskiej z dnia 01.01.2009r.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM